NOVINKY

arr3Nový koncept vchodových dverí od Slovaktualu Hľadáte vchodové dvere, ktoré Vás dokonale vystihnú? Dvere, ktoré do bodky naplnia vaše...

KONTAKTY

RR Plast, s.r.o.
Kubranská 1/2, Trenčín
tel: 0903 461 379
napíšte nám

Obchodné podmienky
Obchodné podmienky

Web-stránka www.123plastoveokna.sk slúži ako online katalóg a nie je e-shop!

Konečná cena môže byť upravená na základe obhliadky a zamerania technikom.

Zameranie okien, dverí, doplnkov vykonávame až pri záväznej objednávke. 

Doprava je v rámci Trenčína, Nového Mesta nad Váhom a blízkeho okolia (do 20km) zdarma, v opačnom prípade si dodávateľ účtuje podľa platného cenníka 0,40€ bez DPH/km.

ČO TREBA PRIPRAVIŤ PRED ZAMERANÍM OKIEN A DVERÍ:
Pri každom dvernom otvore musí byť naznačená nula (platí pre novostavby).
V prípade, že do okenných otvorov plánujete dať styrodur, musí byť pred zameraním nalepený.
Preklady musia byť odšalované (platí pre novostavby).
Na zdvižno-posuvný systém HST musí byť urobené lôžko.
V prípade, že plánujete zateplenie fasády a prajete si objednať vonkajšie parapety ihneď s oknami, musíte technikovi uviesť hrúbku zateplenia (z dôvodu šírky vonkajších parapetov).

Všetky okná a dvere sú znázornené VNÚTORNÝ POHĽAD!
V prípade záväznej objednávky slúži táto cenová ponuka / objednávka ako Zmluva o dielo uzavretá podľa § 536 a nasl. Obchodného zákonníka, zákon č. 513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov (v prípade PO), alebo
ako Zmluva o dielo uzavretá podľa § 631 a nasl. Občianskeho zákonníka, zákon č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov (v prípade FO).

Ak s cenovou ponukou súhlasíte, oznámte nám to, aby sme mohli dohodnúť ďalšie podmienky realizácie.

1. PLATOBNÉ PODMIENKY:
Pred zameraním je potrebné uhradiť paušálny poplatok za zameranie vo výške 50€ v hotovosti na prevádzke, alebo bankovým prevodom, ktorý bude v prípade realizácie odpočítaný v upravenej objednávke po zameraní, teda zameranie je bezplatné.
Po zameraní je potrebné uhradiť zálohu 100% v hotovosti, alebo bankovým prevodom na základe vystavenej zálohovej faktúry.
Ku každej objednávke tovaru obdrží kupujúci riadne vystavený doklad (faktúru). FAKTÚRA JE ZÁROVEŇ DODACÍM LISTOM. 

Všetky zálohy na vykonanie diela budú po vykonaní diela zúčtované v konečnej faktúre.

Splatnosť finančných záväzkov objednávateľa je v hotovosti alebo bankovým prevodom po prevzatí si diela. Reklamácia alebo vada diela, ktorá nebráni užívaniu diela, nie je dôvodom na nezaplatenie diela a plnenia splatnosti diela. Ak nastane skutočnosť, že dielo nie je úplné, objednávateľ má právo na zádržné v hodnote, ktorá zodpovedá cene vadného poprípade chýbajúceho produktu a dodávateľ urýchlene zabezpečí úplnosť diela.

2. ZÁRUČNÉ PODMIENKY
* 5 rokov na fyzikálne vlastnosti profilov okien a dverí * 36 mesiacov na plnú funkčnosť kovania (kovanie, kľučky) pri riadnom zaobchádzaní a bežnej údržbe v prípade, že montáž previedli montážníci dodávateľa / montážne práce vykonávajú len riadne zaškolení a certifikovaní montážnici /, v prípade že si montáž realizoval objednávateľ sám je záruka na kovanie 24 mesiacov, * 24 mesiacov na dvernú výplň do dverí /ak je súčasťou diela/ * 24 mesiacov na doplnky k oknám /parapety, žalúzie,sieťky, sieťové dvere, rolety, ak sú súčasťou diela/ Záruka sa nevzťahuje na poškodenie sieťoviny hlodavcami, vtákmi a inou zverou. Sieťovinu je možné reklamovať do 1 dňa po prevzatí výrobku, * prasknuté sklo je možné reklamovať do 1 dňa po prevzatí výrobku; poškriabané sklo z vonkajšej strany sklo je možné reklamovať do 1 dňa po prevzatí výrobku / za chyby skla vylúčené z možnosti reklamácie skla sa považuje nasledovné:
1. Prasklina v skle - preťaženie skla za použitia sily z dôvodu nárazu, tepelným napätím, pohybmi konštrukcie rámu prípadne kontakt s konštrukciou, môže viesť k lomu skla, ktorý nie je  záručnou chybou. Pokiaľ by bolo pnutie skla prítomné už  pri jeho spracovaní (rezanie, brúsenie), nemohlo by byť jeho spracovanie úspešné.
2. Termálny šok - k rozbitiu skla v dôsledku termálneho šoku dochádza v prípade, že na chladenom sodnovápenatokremičitom skle (tepelne nespracovanom) sú dve rôzne miesta s veľkým teplotným rozdielom cca 40°C. Ak nebudeme sklo zahrievať rovnomerne po celej jeho ploche, vznikne v skle pnutie. Pretože časť skla sa rozťahuje a časť nie, vzniká termálny šok skla a sklo pukne.Termálny šok je charakteristický svojím lomom na skle. Lom je obvykle vedený z hrany skla. Za rizikové je nutné považovať olepovanie skiel rôznymi fóliami, čiastočné zatienenie skiel rôznymi predmetmi, ako napr. tmavý nábytok, napol stiahnuté žalúzie, závesy, čiastočné tienenie susediacou budovou alebo stromom, umiestnenie výhrevného telesa v blízkosti skla, prekrytím iba časti skla rôznymi materiálmi, napríklad tepelnou izoláciou atď, dlhšie prekrytie väčších plôch skiel nazvájom (napr. odchýlené krídlo zasúvacích dverí), ktoré sú vystavené priamemu slenčnému žiareniu väčšej intenzity, kde nedochádza medzi sklami k cirkulácii vzduchu. Tiež je treba predchádzať situáciám brániacim voľnému prúdeniu vzduchu medzi sklom a miestnosťou. Vo všetkcýh týchto situáciách doporučujeme použiť sklá tepelne spevenené kalením (kalenie skiel je za prílatok). 
Posudzovanie rizika výskytu tepelného namáhania musí vykonať projektant. 
3. Kondenzácia (rosenie) na vonkajších plochách izolačných skiel. Tvorba kondenzátu na skle z exteriéru vzniká krátkodobo a je spôsobená vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami týchto skiel. Vďaka týmto vlastnostiam môže dôjsť k oroseniu skla z exteriéru vtedy ,keď je vonkajšia vlhkosť veľmi vysoká a teplota vzduchu je vyššia ako teplota povrchu tabule (najčastejšie za jasných nocí mimo vykurovaciu sezónu, nakoľko nedochádza k ohriatiu vonkajšej tabule skla teplom z interiéru). 
Záruka a prípadná reklamácia sa taktiež nevzťahuje na poruchy, poškodenia a iné vady diela spôsobené neodborným zásahom objednávateľa do predmetu diela. Objednávateľ sa zaväzuje užívaniu diela v zmysle návodu na údržbu výplní otvorov, ktorý obdrží po dodaní diela.
Prípadné ilustračné obrázky okrasných dverných výplní v cenovej ponuke / objednávke sú znázornené pre štandardný rozmer výplní, skutočný stav sa môže líšiť v závislosti od skutočného rozmeru výplne potrebnej pre rozmer dverí uvedený v cenovej ponuke / objednávke. Z dverných výplní, ktoré sú prelepené ochrannou fóliou určenou pre prevoz výplní je nutné túto fóliu odlepiť ihneď po montáži dverí. 
3. VLASTNÍCKE PRÁVO
Vlastnícke právo k dielu prechádza na objednávateľa až dňom úplného zaplatenia ceny za dielo, resp.
dňom splnenia všetkých záväzkov objednávateľa voči dodávateľovi.

4. DODANIE DIELA
Termín dodania diela je uvedený v úvode cenovej ponuky/objednávky v závislosti na farebné prevedenie diela, jeho zložitosť a aktuálnu prevádzkovú kapacitu dodávateľa.

V prípade, nepriaznivých poveternostných vplyvov má právo zhotoviteľ s ohľadom na kvalitu objednávky prerušiť dodávku objednávky a určiť náhradný termín dodania objednávky bez nároku objednávateľa na náhradu škody spôsobenú nedodržaním termínu dodávky diela.

V prípade, že dodávateľ zistí po dodaní tovaru na sklad, že tovar je poškodený  a následne vráti poškodený tovar výrobcovi na reklamáciu, môže sa termín dodania diela predĺžiť najviac o 14 pracovných dní bez nároku objednávateľa na náhradu škody spôsobenú nedodržaním termínu dodávky diela. V opačnom prípade má objednávateľ nárok na zľavu 0,05% za každý deň omeškania z ceny tovaru.


5. REKLAMÁCIA:
V prípade, že dielo nie je celé uhradené v zmysle cenového dojednania medzi objednávateľom a dodávateľom, objednávateľ nemá nárok dielo reklamovať do doby, kým dielo nebude riadne uhradené objednávateľom.

Reklamácia vád, musí byť vykonaná a doručená písomne dodávateľovi. Jej súčasťou musí byť číslo objednávky, meno, adresa objednávateľa, číslo faktúry a presný popis reklamovanej závady diela.
 
Posúdenie opodstatnenosti reklamácie má v kompetencii výhradne dodávateľ diela a nie iná tretia osoba, ktorá nespĺňa odbornosť v oblasti výplní stavebných otvorov.

V prípade, že sa reklamácia preukáže ako neopodstatnená, budú náklady s ňou spojené účtované objednávateľovi.

Žiadosť objednávateľa o servisné nastavenie výrobkov nie je považovaná za reklamáciu, táto požiadavka je považovaná za bežný servis (záručný/pozáručný).

V prípade, že si objednávateľ výplní stavebných otvorov montuje predmet diela do stavebných otvorov vlastnými silami a prostriedkami, zodpovedá si objednávateľ za funkčnosť diela ktorá je podmienená montážou diela podľa smernice o montáži výplní otvorov.

Uplatnenie reklamácie
Reklamáciu je nutné uplatniť v dodávateľom stanovenej záručnej dobe. Dodávateľ nezodpovedá za zhoršenie vady diela alebo vzniknuté škody spôsobené neoznámením reklamácie bez zbytočného odkladu po jej výskyte, najneskôr do 7 dní od jej výskytu, a to bez ohľadu na trvanie záručnej doby.

Zjavné vady
Zjavné (viditeľné) vady diela je objednávateľ povinný nahlásiť pri preberaní diela a prevzatí výrobkov, a to v dodacom liste alebo preberacom protokole. V opačnom prípade, teda pokiaľ zjavné (viditeľné) vady neboli pri preberaní diela písomne zaznamenané, stráca objednávateľ nárok na reklamáciu zjavných vád. Pokiaľ objednávateľ nevykoná kontrolu diela ihneď pri prevzatí diela, alebo pokiaľ nezaistí včas kompetentnú osobu, ktorá výrobky prevezme, má sa za to, že dodávateľ dielo riadne a včas odovzdal bez akýchkoľvek vád a nedorobkov.

Neoprávnená reklamácia
Pokiaľ technik u objednávateľa nezistí chybu alebo vadu diela pri obhliadke reklamovaného výrobku a objednávateľovi bude predvedená bezchybná funkčnosť výrobku, objednávateľ je povinný uhradiť preukázateľné náklady spojené s odborným posúdením reklamácie.

6. UZAVRETIE OBJEDNÁVKY
Potvrdením tejto záväznej objednávky, ktorá obsahuje všetky náležitosti zmluvy o dielo, dôjde k uzatvoreniu zmluvy o dielo. Akékoľvek zmeny a doplnky objednávky je možné urobiť len písomnou dohodou a to buď doručením priamo na pobočku dodávateľa alebo na e-mail dodávateľa.

Objednávateľ svojím podpisom alebo potvrdením objednávky potvrdzuje, že bol oboznámený s požiadavkami normy STN 73 0540-2+Z1+Z2 na normalizovanú hodnotu súčiniteľa prechodu tepla /súčiniteľ prechodu tepla konštrukcie W/(m2.K) - normalizovaná (požadovaná) hodnota UW ≤ 0,85 W/(m2.K); platí pre okná, dvere, zasklené steny v obvodovej stene, norma sa vzťahuje na všetky budovy, na ktorých výstavbu alebo zmenu stavby je potrebné stavebné ohlásenie alebo stavebné povolenie/, súhlasí s výrobou podľa vlastnej požiadavky a uvedomuje si riziká súvisiace s nedodržaním normatívnych hodnôt súčiniteľa prechodu tepla dodaných okien a dverí.

Objednávateľ vyhlasuje, že si cenovú ponuku / objednávku prečítal, s jej obsahom súhlasí a je mu zrozumiteľný, a na znak súhlasu s jej obsahom ju vlastnoručne podpisuje / prípadne potvrdzuje na e-mail dodávateľa. Ďalej objednávateľ potvrdzuje súhlas o tom, že bol ohľadom vykonania diela oboznámený so všetkými skutočnosťami vykonania diela. 

V neupravených otázkach platia ustanovenia Občianskeho zákonníka a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov Slovenskej republiky.

Objednávateľ súhlasí so zaslaním elektronickej faktúry podľa §71 ods. 1 písm.b) zákona o DPH , faktúra bude zaslaná na e-mail objednávateľa.

Po potvrdení / odsúhlasení objednávky po zameraní písomne, telefonicky, alebo emailom zmeny v objednávke nie je možné vykonať.

V prípade akýchkoľvek nejasností v cenovej ponuke / objednávke nás neváhajte kontaktovať, 
radi zodpovieme všetky Vaše otázky.


* Ochranné fólie z profilov okien / dverí je potrebné odstrániť najneskôr do 3 týždňov po osadení.
* Etikety a lepiace pásky na skle je potrebné odstrániť bezprostredne po osadení.
* Pozor pri brúsení a pílení karbofrézkou! Aj malé iskričky poškodia (spália) sklo.
* Pozor na nečistoty - prach, maltu, starú omietku, ktoré majú vply na funkčnosť kovania!
* Vonkajšie časti rámových a krídlových profilov pravidelne umývať.
* Odvodňovacie drážky je potrebné vyčistiť, aby sa predišlo zatekaniu výrobkov.


* Návod k obsluhe a údržbe okien a dverí spolu so Záručným listom, kde sú uvedené všetky náležitosti týkajúce sa nastavenia, používania a posudzovania reklamácií je k stiahnutiu na našom webe: https://www.123plastoveokna.sk/na-stiahnutie